Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เดิมเป็นอู่ หรือ โรงเก็บเรือพระราชพิธี อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้รับความเสียหาย สำนักพระราชวังและกองทัพเรือ จึงได้มอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาบรรดาเรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีเหล่านี้ในปี พุทธศักราช 2490   เรือพระราชพิธี เป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ มีความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม ทั้งยังนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ กรมศิลปากร จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ พร้อมทั้งยกฐานะอู่เก็บเรือขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในพุทธศักราช 2517   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย  เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

บริการ

อัตราค่าเข้าชม

การติดต่อ